Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro služby zprostředkovávané společností Mgr. Jakub Vondrášek, IČO:08502412, se sídlem E. Beneše 53, 261 01  Příbram VII (Mgr. Jakub Vondrášek). Nabízené služby i Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.brdyaktivne.cz.

V případě, že budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle + 420 608 040 941, příp. e-mailem na kuba@brdyaktivne.cz.

1. Vznik a předmět smluvního vztahu

1.1 Společnost AJV Příbram je zprostředkovatelem zážitkových služeb poskytovaných našimi smluvními partnery (dále jen partner), a dále u některých zážitkových služeb je i vlastním poskytovatelem služeb. Předmětem smluvního vztahu je závazek společnosti AJV Příbram obstarat zájemci využití objednané služby a závazek zájemce za tuto službu zaplatit sjednanou cenu podle aktuálního ceníku.

1.2 Zážitkové služby jsou nabízeny formou prodeje dárkových certifikátů (voucherů). Dárkový certifikát může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Dárkový certifikát, má podobu pouze elektronickou a je zasílán e-mailem v PDF formátu.

1.3 Smluvní vztah vzniká zaplacením ceny dárkového certifikátu. Koupí dárkového certifikátu zákazník potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí zážitkových služeb.

1.4 Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby (dále jen příjemce služby), stává se příjemce služby oprávněnou osobou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud příjemce služby neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch příjemce služby vyhradila (totéž platí, pokud příjemce služby souhlas odepřel.

2. Objednání a dodání dárkového certifikátu (voucheru)

2.1 Objednání dárkového certifikátu představuje návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je závazek partnera či společnosti AJV Příbram poskytnout zákazníkovi službu uvedenou v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Objednávku dárkového zážitku lze učinit prostřednictvím internetových stránek brdyaktivne.cz (e-shop), telefonicky nebo elektronickou poštou (e-mail).

2.2 Po uzavření smlouvy a zaplacení ceny služby obdrží zákazník, dárkový nebo univerzální certifikát, tyto Všeobecné obchodní podmínky a daňový doklad – fakturu (není-li automaticky vygenerováno e-shopem).

2.3 Výše uvedené listiny obdrží zákazník na e-mailovou adresu jím uvedenou v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového certifikátu se považuje jeho odeslání elektronickou poštou. Pokud zákazník neobdrží dárkový certifikát, zavazuje se neprodleně kontaktovat společnost AJV Příbram. V opačném případě se má za to, že zákazník dárkový certifikát obdržel.

2.4 Objednaná služba bude poskytnuta držiteli dárkového nebo univerzálního certifikátu.

2.5 Platnost dárkového certifikátu trvá do doby uvedené na dárkovém certifikátu a vždy ho vystavujeme na 12 měsíců. Délka doby platnosti dárkového certifikátu je 12 měsíců od data uzavření smlouvy, není-li předem stanoveno jinak.

2.6 Univerzální certifikát slouží pro předplacení libovolné služby či zboží z nabídky společnosti AJV Příbram. Tento certifikát je v několika cenových úrovních a může být použit na úhradu celé služby (zboží), nebo jen její části. Délka doby platnosti univerzálního certifikátu je 12 měsíců od data uzavření smlouvy.

2.7 Uplynutím doby platnosti certifikátu všechny závazky ze smlouvy o poskytnutí služeb zanikají. Příjemce služby tak ztrácí nárok na využití služby, jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.

2.8 Platnost certifikátu lze prodloužit na další 3 měsíce (nebo 6 měsíců) za cenu 150 Kč (nebo 250 Kč) vč. DPH, avšak jen jednou. Prodloužení je nutné dohodnout nejpozději 3 pracovní dny před skončením platnosti certifikátu.

3. Cena služby a platební podmínky

3.1 Cena služeb (dále jen cena) se sjednává ve výši uvedené v ceníku společnosti AJV Příbram platného v den objednání služeb. Platný ceník společnosti AJV Příbram je zveřejněn na internetových stránkách www.brdyaktivne.cz. Cena dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře. 

3.2 Cena je splatná ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne objednání.

3.3 Úhrada ceny záleží na způsobu objednávky dárkového balíčku (tj. převodem z účtu, hotově v kanceláři AJV Příbram, online platební kartou).

4. Rezervace služeb, potvrzení a storno rezervace

4.1 Zákazník nebo příjemce služby je povinen provést rezervaci termínu a místa čerpání služby s časovým předstihem, aby společnost AJV Příbram byla schopna služby zajistit. Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dní před samotným dnem čerpání služby, pokud není v nabídce služeb uvedeno jinak.  

4.2 Dodatečné informace o službě, pokud nějaké jsou, budou upřesněny v „Podrobných pokynech k dané službě“ („Podrobné pokyny“), které společnost AJV Příbram poskytne zákazníkovi v dostatečné době před zahájením akce.

4.4 Rezervaci termínu může příjemce služby změnit pouze jedenkráte, a to nejpozději 10 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu.

4.5 Podmínky pro stornování rezervovaného termínu – příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 10 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to na tel. čísle 608 040 941 nebo e-mailu kuba@brdyaktivne.cz, v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 10 pracovních dnů dle předchozí věty. Při stornování termínu méně jak 10 pracovních dnů před konáním aktivity nebo v případě, že se na aktivitu nedostavíte vůbec, bude Váš termín 100 % uplatněn bez jakékoliv další náhrady.

4.6 V případě, že nelze službu poskytnout v důsledku vyšší moci, např. nepřízni počasí, nedostatečné sněhové pokrývce, silného větru, lavinového nebezpečí, atp. a bude termín poskytovatelem služby zrušen, má příjemce služby právo sjednat si termín nový. V případě, že je z výše uvedených důvodů poskytnutí sjednané služby v době platnosti certifikátu nemožné, má příjemce služby právo na bezplatnou výměnu sjednané zážitkové služby, a to ve stejné ceně, popř. vybrat si zážitkovou službu dražší a cenový rozdíl doplatit.

5. Zrušení zážitkové služby

5.1 Realizace některých zážitkových služeb je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

5.2 Společnost AJV Příbram je povinna informovat zákazníka písemně nebo elektronickou poštou o zrušení termínu zážitkové služby z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím rezervovaného termínu. V tomto případě společnost AJV Příbram navrhne zákazníkovi termín nový. Pokud je datum nového termínu až po době platnosti dárkového certifikátu, automaticky se platnost certifikátu prodlužuje k tomuto datu.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Příjemce zážitkové služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Případná omezení, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní prohlídka, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v nabídce společnosti Mgr. Jakub Vondrášek u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

6.2 Příjemce zážitkové služby je povinen zařídit si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. pojištění, cestovní doklady, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise. Společnost AJV Příbram nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

6.3 Příjemce služby je povinen dostavit se včas ve sjednaném termínu na místo čerpání zážitkové služby a je povinen prokázat se certifikátem pro tuto službu určeným, který odevzdá poskytovateli služeb.

6.4 Společnost AJV Příbram se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

6.5 Příjemce služby je povinen řídit se pokyny poskytovatele služby.

6.6 Zákazník je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

6.7 Společnost AJV Příbram si vyhrazuje právo upravit či změnit program s ohledem na povětrnostní podmínky či aktuální situaci.

6.8 Společnost AJV Příbram je povinna informovat Příjemce služby písemně, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně o úpravě či změně programu a to nejpozději před zahájením samotného programu.

6.9 Pokud Příjemce služby nesouhlasí s úpravou či změnou programu, je povinen okamžitě odstoupit od smlouvy a službu nevyužít. V tomto případě společnost AJV Příbram navrhne Příjemci služby nový termín.

7. Odstoupení od smluvního vztahu

7.1 Od smlouvy může zákazník či příjemce služby odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo v těchto Všeobecných podmínkách. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

8. Reklamace

8.1 Reklamace musí být učiněna u společnosti AJV Příbram osobně nebo  písemně na adresu provozovny: OC Nová Zdaboř – TESCO, Žežická 599, 261 01 Příbram V, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od provedení služby.

8.2 Společnost AJV Příbram rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost AJV Příbram se zákazníkem či příjemcem služby nedohodne na delší lhůtě.

8.3 Společnost AJV Příbram je povinna vydat písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace se požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o odstranění vad a době trvání.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Společnost AJV Příbram se zavazuje, že osobní údaje zákazníka i příjemce služeb neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data o zákaznících budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při vzájemné komunikaci.

9.2 Odsouhlasením těchto Všeobecných obchodních podmínek zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. číslo a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem poskytování služeb a tvorby zákaznické databáze.

9.3 Odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

9.4 Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům společnosti AJV Příbram, jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem společnosti její obchodní sdělení.

9.5 Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu kuba@brdyaktivne.cz

9.6 Zákazník odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během zážitkové služby a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů Společnosti AJV Příbram, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné. Zákazník, který svolil k pořizování a použití fotografií a videozáznamů jeho osoby, může svůj souhlas kdykoli odvolat.

9.7 V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od zákazníka, tak zákazník prohlašuje, že má předchozí souhlas ke zpracování osobních údajů a k pořizování a používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 9 těchto obchodních podmínek, přičemž dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

9.8 Zákazník i příjemce služeb jsou povinni neprodleně oznámit společnosti AJV Příbram jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.

10.2 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

10.3 Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 31.7.2020