Práva a povinnosti v CHKO

Asanace Brdy

Kam všude smíte v CHKO?  Co všechno zde můžete a nemůžete dělat, a kdo vás za případné porušení předpisů smí pokutovat?

Práva a povinnosti na území CHKO Brdy stanovují hned dva zákony, a to Zákon č. 289/95 Sb., o lesích … a  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále pak Nařízení vlády č. 292/2015 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Brdy a část CHKO, kde hospodaří VLS, ještě podléhá Zákonu č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu. Z těchto předpisů vyplývá následující.

 

Práva a povinnosti návštěvníků

Návštěvníci mohou vstupovat na celé území CHKO s výjimkou trvale nepřístupných oblastí (posádkové cvičiště Jince a VÚ 3525 “U Němých”) V místech, kde probíhá pyrotechnická očista, by měli respektovat výstražné cedule a nevstupovat na doposud neasanované území a pohybovat se pouze po cestách. Jsou povinni uposlechnout pokynů osob, které provádějí nebo zajišťují pyrotechnický průzkum a asanaci.  Neměli by vstupovat do míst, kde ještě neproběhla pyrotechnická asanace, nebo kde ani nebude prováděna (dopadovky). V takových lokalitách by se měli pohybovat výhradně po značených cestách. V případě nálezu podezřelých předmětů (munice nebo jejích zbytků), by se jich neměli dotýkat a nález hlásit policii či jiným příslušným orgánům

Munice Brdy

Návštěvníci jsou povinni prokázat svoji totožnost oprávněným osobám (Policie, Vojenská Policie, Lesní stráž, Správa CHKO, Stráž přírody) a případně uposlechnout jejich pokynů, pokud je tyto osoby řádně odůvodní (týká se hlavně Lesní stráže, VP, Správy CHKO). Pokyny Policie jsou povinni uposlechnout vždy, stejně tak pokynů všech oprávněných a zasahujících osob v případě mimořádné události (požár, povodeň, jiné živelní katastrofy, pátrání po nezvěstných atd.).

Lesní stráž může dle § 53 Zákona o lesích udělit blokovou pokutu tomu, kdo se dopouští například těchto přestupků:

 • ruší klid a ticho,
 • sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
 • táboří mimo vyhrazená místa (takováto místa v Brdech nejsou),
 • v lese nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
 • jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole na koni, na lyžích a na saních,
 • koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
 • odhazuje odpady nebo odpadky,
 • kouří.

Návštěvníci jsou dále povinni zdržet se všeho, čím by poškodili nebo ohrozili přírodní prostředí, poškozovali a ohrožovali zvláště chráněné druhy flóry a fauny, rušili nebo plašili zvěř, poškozovali chráněné geomorfologické útvary a jevy, ohrožovali druhé na zdraví nebo na životě a nesmějí provádět zásahy do terénu (např. při prospekci paleontologických nálezů apod.).

 

Provozování sportů na území CHKO

Zákon č. 289/95 Sb. o lesích § 20, bod j) říká: V lesích je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.

Běžky Brdy

JUDr. Staněk v knize Lesní zákon v teorii a praxi uvádí: “Lesními cestami se v této souvislosti rozumí všechny lesní cesty, tedy lesní cesty katastrované i nekatastrované, zpevněné i nezpevněné, ale i svážnice, zřetelné přibližovací linky apod., na kterých při jízdě na kole, na koni na lyžích nebo na saních nemůže dojít k poškození lesního porostu ani půdního povrchu alespoň ne způsobem, který by způsobil horší následek než např. přibližování dřeva.”

Návštěvníci na kole, koni, lyžích a saních tedy můžou jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv volným terénem a to i na území CHKO. Uvnitř CHKO ovšem může ležet Národní přírodní rezervace kde je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. NPR se ovšem na území Brd nenachází.

Dle Nařízení vlády č. 292/2015 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Brdy je zakázáno provádět horolezeckou činnost mimo označené horolezecké terény. O vyznačení těchto terénů v současné době jedná Český horolezecký svaz s vedením CHKO. Doposud ale žádné vyznačené terény nebyly.

MTB Brdy

V Brdech se také nabízí možnost provozování vodní turistiky. Ta není žádnými předpisy omezována, ale vzhledem k zákazu vjezdu bez povolení je přístup k potokům náročný.

 

Orgány, instituce, obce:

Lesní strážLesní stráž: Strážce je povinen prokázat se průkazem lesní stráže, kde je vyznačen obvod jeho působnosti a nosit služební odznak. Má statut úřední osoby, tudíž smí ze zákona zjišťovat vaši totožnost a vaší povinností je se mu prokázat. Strážce smí požadovat průkaz totožnosti pouze v případě, že existuje důvodné podezření z porušování lesního zákona (rozdělávání ohně, táboření mimo vyhrazená místa, atd..). Pokud toto podezření neexistuje, není strážce vaši totožnost oprávněn ověřovat. Jsou-li proto vážné důvody (např. se v místě provádí odstřel zvěře, probíhá těžba apod.) může vás z ohroženého prostoru vykázat. Může také uložit blokovou pokutu, pokud dojde k porušení lesního zákona. Vše ostatní může řešit jen  s účastí policie.

Pokud na žádost strážce, který má důvodné podezření z porušování Lesního zákona, váš průkaz totožnosti nepředložíte, vnímá se tento krok jako maření úředního výkonu.  Strážce vás v takovém případě smí zadržet do příjezdu Policie ČR, případně předvést policejnímu orgánu. Budete-li se zadržení fyzicky bránit, bude na tento krok pohlíženo jako na násilí proti úřední osobě (Zákon č.40/2009 Sb.). Stráž není proti prověřované osobě oprávněna užít jakýchkoliv donucovacích prostředků.

005725Stráž přírody: v Brdech nebyla zatím zřízena. Má obdobné pravomoci jako Lesní stráž, rozšířené o dohled na dodržování ochrany přírody.

VLS: Jsou správci majetku státu s právem hospodaření a správci lesních účelových komunikací.  Vydávají povolení k vjezdu na lesní účelové komunikace a souhlas s vyznačením turistických, cyklistických a lyžařských tras. Mohou hospodařit v lesích. Mohou navrhovat lesní stráž (z hajných a dalších zaměstnanců podniku).

Správa CHKO: Je orgánem ochrany přírody na území CHKO. Vydává souhlas s tábořením, s uskutečňováním hromadných akcí nad 100 osob apod. Může uložit pokutu za poškozování nebo ničení předmětů ochrany v CHKO (ty jsou vyjmenovány – některé kytky, někteří živočichové, některé  geomorfologické útvary a jevy). Může navrhovat stráž přírody (z dobrovolníků).

Vodohospodářské orgány: Vyhlašují ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně. Do ochranného pásma I. stupně je oficiálně vstup zakázán a lze porušení tohoto zákazu pokutovat.

Policie: Dohlíží na dodržování  pravidel a zákonů, vč. zákazů vstupu a vjezdu.

Obce: Projednávají ve správním řízení přestupky, které jim postoupila k vyřízení Policie. Vyjadřují se k záměrům na využití území jejich katastrů.

Vojenská policie: Působí pouze na trvale veřejnosti nepřístupných územích a v armádních areálech. V zásadě má kompetence pouze vůči příslušníkům ozbrojených sborů. V případě přestupků civilních osob je musí řešit prostřednictvím Policie ČR. Může ale udělit blokovou pokutu za neoprávněný vjezd motorovým vozidlem do nepřístupného armádního areálu. Může také osobu zadržet a předat jí policii.

4 názory na “Práva a povinnosti v CHKO”

 1. Jan Roček

  Dobrý den,

  Možná je to hloupý dotaz, ale nerad bych způsobil nějaké problémy.
  Chtěl bych se zeptat, co přesně je míněno tábořením. Chodíme na tůry s tím že přespáváme v lese – jednoduchý přístřešek z plachty, popřípadě hamaka, žádný oheň a když odcházíme, tak po nás nezůstane nic. Zajímá mě tedy, jestli se to vztahuje i na toto, nebo je tím myšlen delší pobyt na jednom místě.

  Děkuji,

  Honza

 2. Dobrý den, mohu se zeptat zda li se může do lesa s detektorem kovů, samozřejmě na místa kde není cedule vstup přísně zakázán a pod. Hodně by mě to zajímalo.
  Děkuji Cimický

 3. brdyaktivne

  Dobrý den, po konzultaci s Pavlem Čámským jsme zjistili toto.

  Samozřejmě není zakázáno vstupovat na území CHKO Brdy s detektory kovů a není ani zakázáno je používat. Ani žádný zákon, ani podzákonný akt to nezakazuje – ani v Brdech, ani (zřejmě) nikde jinde. Podstatné bude, k jaké další činnosti bude detektoru kovů využíváno. Speciálně na území bývalého újezdu se nachází nezanedbatelná pyrotechnická zátěž, ať už ve formě cvičné či nevybuchlé munice a jejích zbytků a bez speciálního povolení není dovoleno s ní jakkoli manipulovat. Vzhledem k tomu, že území, kde hospodaří podnik VLS,s.p. (tedy prakticky celý bývalý vojenský újezd) je v režimu ODOS (objekt důležitý pro obranu státu – viz § 29, odst.2, písm.a) zák. č. 222/1999 Sb.), je třeba této okolnosti přizpůsobit své jednání. Dále podle § 5 naříz.vlády č. 292/2015 (kterým se vyhlašuje CHKO Brdy) je výslovně zakázáno na jejím území provádět bez předchozího souhlasu příslušných orgánů terénní zásahy (za účelem sběru paleontologického materiálu a minerálů), které by bylo zřejmě možno interpretovat v přiměřeném rozsahu i na jiné obdobné činnosti. A konečně je zde zákon č. 61/1988 Sb. v platném znění (o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě), zejm. jeho část III. a § 22 a 23, který stanoví povinnosti fyzických osob při nakládání s výbušninami, z něhož vyplývá mj. také zákaz vyzvedávání a manipulace s výbušninami pro neautorizované osoby. Také Opatření obecné povahy, vydané MO pro území bývalého vojenského újezdu Brdy se nepřímo touto otázkou zabývá – z hlediska přístupnosti určitých území pro veřejnost. Zákon č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) se naopak touto věcí nezabývá. V zásadě tedy má pravdu pan Krajdl – detektor kovů si můžete sebou do Brd vzít, můžete jej i používat, ale není vyloučeno, že činnost, k níž jej využijete, by mohla být z nějakých důvodů nedovolená, resp. zákonem přímo zakázaná. Nikdo vás nebude jistě popotahovat za knoflík od uniformy, objevený s jeho pomocí, ale určitě nebudete moci bez zvláštního povolení vyzvedávat a manipulovat např. s vojenskou municí nebo jejími součástmi, které by vám pomohl onen detektor najít. Další otázkou je, zda se přitom nebudete pohybovat v území, kam je vstup přímo zakázán (např. Posádkové cvičiště Jince) nebo omezen jen na vyznačené cesty.

Leave a Reply

%d bloggers like this: