Asanace Brdy

Práva a povinnosti v CHKO

Kam všude smíte v CHKO?  Co všechno zde můžete a nemůžete dělat, a kdo vás za případné porušení předpisů smí pokutovat?

Práva a povinnosti na území CHKO Brdy stanovují hned dva zákony, a to Zákon č. 289/95 Sb., o lesích … a  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále pak Nařízení vlády č. 292/2015 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Brdy a část CHKO, kde hospodaří VLS, ještě podléhá Zákonu č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu. Z těchto předpisů vyplývá následující.

 

Práva a povinnosti návštěvníků

Návštěvníci mohou vstupovat na celé území CHKO s výjimkou trvale nepřístupných oblastí (posádkové cvičiště Jince a VÚ 3525 “U Němých”) V místech, kde probíhá pyrotechnická očista, by měli respektovat výstražné cedule a nevstupovat na doposud neasanované území a pohybovat se pouze po cestách. Jsou povinni uposlechnout pokynů osob, které provádějí nebo zajišťují pyrotechnický průzkum a asanaci.  Neměli by vstupovat do míst, kde ještě neproběhla pyrotechnická asanace, nebo kde ani nebude prováděna (dopadovky). V takových lokalitách by se měli pohybovat výhradně po značených cestách. V případě nálezu podezřelých předmětů (munice nebo jejích zbytků), by se jich neměli dotýkat a nález hlásit policii či jiným příslušným orgánům

Munice Brdy

Návštěvníci jsou povinni prokázat svoji totožnost oprávněným osobám (Policie, Vojenská Policie, Lesní stráž, Správa CHKO, Stráž přírody) a případně uposlechnout jejich pokynů, pokud je tyto osoby řádně odůvodní (týká se hlavně Lesní stráže, VP, Správy CHKO). Pokyny Policie jsou povinni uposlechnout vždy, stejně tak pokynů všech oprávněných a zasahujících osob v případě mimořádné události (požár, povodeň, jiné živelní katastrofy, pátrání po nezvěstných atd.).

Lesní stráž může dle § 53 Zákona o lesích udělit blokovou pokutu tomu, kdo se dopouští například těchto přestupků:

 • ruší klid a ticho,
 • sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,
 • táboří mimo vyhrazená místa (takováto místa v Brdech nejsou),
 • v lese nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,
 • jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole na koni, na lyžích a na saních,
 • koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,
 • odhazuje odpady nebo odpadky,
 • kouří.

Návštěvníci jsou dále povinni zdržet se všeho, čím by poškodili nebo ohrozili přírodní prostředí, poškozovali a ohrožovali zvláště chráněné druhy flóry a fauny, rušili nebo plašili zvěř, poškozovali chráněné geomorfologické útvary a jevy, ohrožovali druhé na zdraví nebo na životě a nesmějí provádět zásahy do terénu (např. při prospekci paleontologických nálezů apod.).

 

Provozování sportů na území CHKO

Zákon č. 289/95 Sb. o lesích § 20, bod j) říká: V lesích je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.

Běžky Brdy

JUDr. Staněk v knize Lesní zákon v teorii a praxi uvádí: “Lesními cestami se v této souvislosti rozumí všechny lesní cesty, tedy lesní cesty katastrované i nekatastrované, zpevněné i nezpevněné, ale i svážnice, zřetelné přibližovací linky apod., na kterých při jízdě na kole, na koni na lyžích nebo na saních nemůže dojít k poškození lesního porostu ani půdního povrchu alespoň ne způsobem, který by způsobil horší následek než např. přibližování dřeva.”

Návštěvníci na kole, koni, lyžích a saních tedy můžou jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv volným terénem a to i na území CHKO. Uvnitř CHKO ovšem může ležet Národní přírodní rezervace kde je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. NPR se ovšem na území Brd nenachází.

Dle Nařízení vlády č. 292/2015 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Brdy je zakázáno provádět horolezeckou činnost mimo označené horolezecké terény. O vyznačení těchto terénů v současné době jedná Český horolezecký svaz s vedením CHKO. Doposud ale žádné vyznačené terény nebyly.

MTB Brdy

V Brdech se také nabízí možnost provozování vodní turistiky. Ta není žádnými předpisy omezována, ale vzhledem k zákazu vjezdu bez povolení je přístup k potokům náročný.

 

Orgány, instituce, obce:

Lesní strážLesní stráž: Strážce je povinen prokázat se průkazem lesní stráže, kde je vyznačen obvod jeho působnosti a nosit služební odznak. Má statut úřední osoby, tudíž smí ze zákona zjišťovat vaši totožnost a vaší povinností je se mu prokázat. Strážce smí požadovat průkaz totožnosti pouze v případě, že existuje důvodné podezření z porušování lesního zákona (rozdělávání ohně, táboření mimo vyhrazená místa, atd..). Pokud toto podezření neexistuje, není strážce vaši totožnost oprávněn ověřovat. Jsou-li proto vážné důvody (např. se v místě provádí odstřel zvěře, probíhá těžba apod.) může vás z ohroženého prostoru vykázat. Může také uložit blokovou pokutu, pokud dojde k porušení lesního zákona. Vše ostatní může řešit jen  s účastí policie.

Pokud na žádost strážce, který má důvodné podezření z porušování Lesního zákona, váš průkaz totožnosti nepředložíte, vnímá se tento krok jako maření úředního výkonu.  Strážce vás v takovém případě smí zadržet do příjezdu Policie ČR, případně předvést policejnímu orgánu. Budete-li se zadržení fyzicky bránit, bude na tento krok pohlíženo jako na násilí proti úřední osobě (Zákon č.40/2009 Sb.). Stráž není proti prověřované osobě oprávněna užít jakýchkoliv donucovacích prostředků.

005725Stráž přírody: v Brdech nebyla zatím zřízena. Má obdobné pravomoci jako Lesní stráž, rozšířené o dohled na dodržování ochrany přírody.

VLS: Jsou správci majetku státu s právem hospodaření a správci lesních účelových komunikací.  Vydávají povolení k vjezdu na lesní účelové komunikace a souhlas s vyznačením turistických, cyklistických a lyžařských tras. Mohou hospodařit v lesích. Mohou navrhovat lesní stráž (z hajných a dalších zaměstnanců podniku).

Správa CHKO: Je orgánem ochrany přírody na území CHKO. Vydává souhlas s tábořením, s uskutečňováním hromadných akcí nad 100 osob apod. Může uložit pokutu za poškozování nebo ničení předmětů ochrany v CHKO (ty jsou vyjmenovány – některé kytky, někteří živočichové, některé  geomorfologické útvary a jevy). Může navrhovat stráž přírody (z dobrovolníků).

Vodohospodářské orgány: Vyhlašují ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně. Do ochranného pásma I. stupně je oficiálně vstup zakázán a lze porušení tohoto zákazu pokutovat.

Policie: Dohlíží na dodržování  pravidel a zákonů, vč. zákazů vstupu a vjezdu.

Obce: Projednávají ve správním řízení přestupky, které jim postoupila k vyřízení Policie. Vyjadřují se k záměrům na využití území jejich katastrů.

Vojenská policie: Působí pouze na trvale veřejnosti nepřístupných územích a v armádních areálech. V zásadě má kompetence pouze vůči příslušníkům ozbrojených sborů. V případě přestupků civilních osob je musí řešit prostřednictvím Policie ČR. Může ale udělit blokovou pokutu za neoprávněný vjezd motorovým vozidlem do nepřístupného armádního areálu. Může také osobu zadržet a předat jí policii.

4 myšlenky na “Práva a povinnosti v CHKO

 1. Dobry den.Chtěl bych se dozvědě jestli je možno navštívít park brdy kdykoliv.Děkuji Voják

 2. Dobrý den,

  Možná je to hloupý dotaz, ale nerad bych způsobil nějaké problémy.
  Chtěl bych se zeptat, co přesně je míněno tábořením. Chodíme na tůry s tím že přespáváme v lese – jednoduchý přístřešek z plachty, popřípadě hamaka, žádný oheň a když odcházíme, tak po nás nezůstane nic. Zajímá mě tedy, jestli se to vztahuje i na toto, nebo je tím myšlen delší pobyt na jednom místě.

  Děkuji,

  Honza